آیا حیوانات هم دارای آگاهی جمعی هستند؟

پدیده آگاهی جمعی، نخستین بار در سال ۱۸۹۳ توسط امیل دورکیم، جامعه‌شناس فرانسوی مطرح شد. تعریف دورکیم به درک مشترک از اخلاقیات و هنجارهای اجتماعی مرتبط می‌شد که مبتنی بر تقلید از دیگران (انتقال آشکار این رفتارها به یکدیگر) یا توافق بر سر ایده‌آل‌هایی برای پذیرفته‌شدن است. در این میان،...